FAQ

De DCSPH codes die vermeld staan in de handleiding (pagina 5) Handleding voor therapeuten COPD hoeven alleen bij nieuwe patiënten gebruikt te worden die bij CZ/ DFZ verzekerd zijn. Dit betekend niet dat alleen verzekerden van CZ & DFZ deelnemen aan dit onderzoek. Iedere patiënt kan deelnemen aan deze pilot. Daarbij kunnen voor andere zorgverzekeraars ook andere DCSPH codes gebruikt worden.

De zorgverzekeraars ontvangen geen informatie rechtstreeks vanuit het EPD van de fysiotherapeut. IQ healthcare verstrekt de zorgverzekeraars tijdens het project drie maal een rapportage over het gebruik van de minimale datasets. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal aangeleverde episodes per fysiotherapeut en per fysiotherapiepraktijk, uitgesplitst naar aspecifieke lage rugpijn en COPD. Ook bevatten de rapportages statistieken en analyses van de meetinstrumenten, geanonimiseerd. Deze gegevens zijn dus nooit te herleiden tot specifieke netwerken, praktijken of fysiotherapeuten. De zorgverzekeraars krijgen geen inzage in uitkomsten van individuele herleidbare praktijken, netwerken of therapeuten.

- Patiënten met COPD die niet in staat zijn om een 6MWT af te nemen geeft u een score van 999 zodat wij deze kunnen herkennen in de analyses.

- Patiënten met COPD bij wie het niet mogelijk is om een Quadriceps krachtmeting te doen geeft u een score van 999.

- Indien u niet beschikt over een Quadriceps krachtmeter dan geeft u een score van 888.

Wanneer een patiënt later wijzigt van bijvoorbeeld een licht naar ernstig profiel hoeft u de DCSPH code niet te veranderen. Wel vragen wij om de COPD vragenlijst met de indeling in de ziektelast of StartBackScreening Tool bij lage rugklachten opnieuw in te vullen.

De zorgverzekeraars krijgen geen inzage in uitkomsten van individuele herleidbare praktijken, netwerken of therapeuten. Praktijken en therapeuten zullen voor het eindrapport naar de zorgverzekeraar volledig anoniem worden verwerkt.

We proberen de datastroom vanuit elektronische patiënten dossiers zo optimaal mogelijk te organiseren. Na de eerste test van de aanlevering zal duidelijk moeten worden of de data goed aankomt. Voor deelnemende praktijken is het belangrijk om conform het behandelprotocol te meten.
U ontvangt twee keer per jaar een schriftelijke rapportage op praktijkniveau met feedback op uw uitkomsten. In deze rapportage ontvangt de gegevens over het aantal patiënten dat is aangeleverd, hoeveel metingen zijn uitgevoerd en scores op de meetinstrumenten. De scores op de meetinstrumenten worden afgezet tegen de scores van uw collega’s.

Scholingsdag voor de fysiotherapeuten die patiënten met lage rugklachten behandelen: woensdag 5 september 2018

Scholingsdag voor de fysiotherapeuten die patiënten met COPD behandelen: donderdag 6 september 2018

Locatie: Van der Valk hotel in Nijmegen Lent.

Het programma voor beide dagen is van 09:00 tot 16:00 uur.

We zijn 1 februari gestart met de pilot.
Patiënten onder de 18 jaar zullen niet worden meegenomen in het onderzoek.
U kunt de resultaten van de vragenlijsten op meerder manieren gebruiken in de behandeling. Bij de eerste meting kunt u kijken waar de grootste beperking bij de patiënt zit en de vragenlijsten gebruiken om het gesprek aan te gaan over de belangrijkste belemmeringen in het functioneren en het smart stellen van doelen. Bij een vervolgmeting kunt u de scores vergelijken met de eerste meting om de voortgang van de patiënt te monitoren.
Door middel van het meten met vragenlijsten kunt u op een meer objectieve manier de resultaten van de behandeling evalueren en kunnen we de uitkomst van de fysiotherapeutische behandeling in kaart brengen. U kunt hierover meer vinden via de volgende link
We werken samen met de EPD leveranciers om de systemen gereed te maken zodat de vragenlijsten ingevuld kunnen worden en de data uitgespoeld kan worden. Per EPD staat er voor 1 maart een handleiding op de website. De meeste EPD’s verwachten in februari de systemen compleet te hebben. Zie de volgende link voor een recente update over de specificaties
Bij langdurige ziekte of zwangerschap worden uw patiënten vaak overgenomen door een collega. U kunt dan uw collega ook aanmelden voor het project via linkvoor uw contract met CZ en via link voor uw contact met DFZ
Het digitaal afnemen van de vragenlijst heeft sterk de voorkeur, maar als dit om redenen niet lukt kan de patiënt de vragenlijst ook op papier invullen. U dient de scores dan zelf in te vullen in uw EPD.
Wanneer u voldoet aan de criteria voor het aantal patiënten dat u jaarlijks behandelt voor COPD [link volgt voor 1 februari] kunt u zich nog aanmelden tot 1 maart 2018. Voor patiënten met lage rugklachten kunt u zich niet meer aanmelden.
Wanneer uw praktijk al is aangemeld, kunt u tot 1 april 2018 nog collega’s aanmelden.
Het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie onderschrijven dit project. Zij nemen beide zitting in de begeleidingscommissie[link naar wie zijn wij], waarin zij samen met het Longfonds en de Nederlandse vereniging voor rugpatiënten (NVVR) de uitvoering van het project beoordelen en advies geven.
Hoe verhoudt dit project zich tot het Systeemadvies Fysiotherapie en Oefentherapie? In het systeemadvies wordt geadviseerd om de kwaliteit van zorg voor patiënten met COPD en lage rugklachten transparant te maken. Dit project sluit daarmee zeer goed aan bij het systeemadvies. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met het Zorginstituut om de voortgang van het project te bespreken.

Patiënten van wie data in de pilot wordt geïncludeerd zijn en blijven zelf eigenaar van de data. IQ healthcare beheert en verwerkt de data ten behoeve van wetenschappelijke analyses. De data zal na afloop van het project worden verwijderd. Hierop geldt als uitzondering dat IQ healthcare de bewerkte data voor wetenschappelijke verantwoording moet bewaren. De data zal voor niets anders worden gebruikt.

Een belangrijk gedeelte van dit onderzoek is de haalbaarheid van de MDS-en in fysiotherapeutische praktijk. Zoals op deze informatiesite vermeld en in de webinar genoemd, gaan we zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses doen om deze haalbaarheid te toetsen. We zullen fysiotherapeuten en patiënten vragen naar hun ervaring met het gebruik van de geselecteerde meetinstrumenten.

Ja. Het project heeft juist tot doel de geselecteerde minimale dataset met conceptindicatoren voor aspecifieke lage rugpijn en COPD te testen, evalueren en waar nodig aan te passen. Om dit te bepalen worden de kwalitatieve en de kwantitatieve data gebruikt. IQ healthcare voert daarvoor onafhankelijke wetenschappelijke analyses uit. De subsidieverstrekkers kunnen binnen dit project niet zelfstandig de resultaten aanpassen. Van de deelnemers aan het project wordt verwacht dat zij de volledige minimale datasets inzetten zoals deze zijn vastgesteld.

In deze pilot wordt getest of de minimale dataset een goede en haalbare manier is om behandelresultaten in de praktijk te toetsen. De bedoeling is dat ná dit traject de eerder opgeleverde concept minimale datasets geschikt zijn als sets van uitkomstindicatoren. In eerste instantie zijn de sets bedoeld voor gebruik in behandeling van een individuele patiënt en voor interne kwaliteitsverbetering en in tweede instantie voor externe transparantie. Op termijn is het wel de bedoeling dat uitkomsten van zorg transparant worden voor patiënten en zorgverzekeraars, maar dat gaat niet gebeuren in deze pilot. Het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van uitkomstindicatoren in de fysiotherapie is drieledig:

  1. Gebruik van uitkomstindicatoren door fysiotherapeuten bij een individuele patiënt om meer inzicht te krijgen in het functioneren en/of de gezondheid van de patiënt. Hierbij kunnen de meetresultaten ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het kiezen van een behandeling, het evalueren daarvan of voor de communicatie tussen zorgverlener en patiënt.
  2. Interne kwaliteitsverbetering door fysiotherapeuten op basis van vergelijking tussen fysiotherapeuten, praktijken en met landelijke benchmarks.
  3. Externe transparantie, waarbij resultaten openbaar worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden door patiënten om op basis hiervan keuzes te maken voor een bepaalde fysiotherapeut. Ook kunnen zorgverzekeraars de informatie gebruiken in het proces van zorginkoop.

De subsidieverstrekkers zijn tevreden wanneer het project in gezamenlijkheid is uitgevoerd, als samenwerking van het veld, beroepsverenigingen, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars. Ook is het doel dat er na het project twee geteste, geëvalueerde en zo nodig bijgestelde minimale datasets opgeleverd worden die gebruikt kunnen worden als sets van uitkomstindicatoren voor de drie doelen beschreven bij vraag 6. Blijkt uit het (onafhankelijke) kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek door IQ healthcare dat de sets of indicatoren daarbinnen niet geschikt zijn voor een of meer van die doelen, dan is dat ook een uitkomst waar de subsidieverstrekkers tevreden mee zijn. Het gehele traject is bedoeld om de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg bij COPD en aspecifieke lage rugpijn inzichtelijk te krijgen en heeft geen kostendoelstelling.

Het inzichtelijk maken van substitutie is een tripartite aangelegenheid, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, maar valt buiten dit project. Binnen dit project zullen we niet de effecten van het substitutie-effect meenemen. Het doel is het ontwikkelen, implementeren en testen van kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van de eerstelijns fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te kunnen maken. Dit inzicht in kwaliteit is ook een voorwaarde om naar het substitutie-effect van fysiotherapie bij COPD te kijken.

Dit onderzoek toetst naar de haalbaarheid van de dataset in de eerstelijns fysiotherapeutische zorg. Vooralsnog wordt er geen data verzameld om uitspraken te doen over andere zorgactiviteiten/partners in de keten. De resultaten van de pilot kunnen wel gebruikt worden als input voor het inrichten van ketenzorg.